Dr. Cheung Hoi Ching
張凱晴醫生
(女)
香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院院士
香港婦產科學院院士
香港醫學專科學院院士(婦產科)
服務:
婦產科專科
服務地點:
健滙婦產科中心
中心詳情